File: Biên bản nghiệm thu và bàn giao với khách hàng