File: Kiểm tra sự hoạt hoạt động mạng internet của công ty